strona główna paralotnie.org główna
teoriaAerodynamika
Loty żaglowe
Klasy bezpieczeństwa w/g AFNOR
Uwaga Klapa! cz. I
Uwaga Klapa! cz. II
Loty żaglowe


Loty żaglowe
1.1.Mechanizm powstawania prądu zboczowego
1.2.Bryza dolinna (Wiatr zboczowy)
1.3.Co ma wpływ na strefę noszeń?
1.4.Inwersja 2.Niebezpieczne miejsca 3.Porady
3.1.Przepisy


3.1. Przepisy.

Poniżej przytaczam wybrane przepisy z TYMCZASOWYCH ZASAD WYKONYWANIA LOTÓW NA PARALOTNIACH (PARAGLIDING) dodatek do przepisów lotniowych (PL 25)

1.1.15. Wzgórze dla początkujących - wzgórze o gładkiej powierzchni, najlepiej pokryte śniegiem porosłe trawą, piaszczyste lub żwirowe o profilu umożliwiającym loty ślizgowe na posiadanym sprzęcie. Miejsca startu i lądowania oraz obszar między nimi powinny być wolne od przeszkód terenowych z dostatecznym marginesem po obu stronach. Wzgórze powinno umożliwiać wykonanie całego lotu po torze zbliżonym do linii prostej

1.1.16. Wzgórze dla średniozaawansowanych - wzgórze, na którym miejsca startu i lądowania oraz ścieżkę między nimi uważa się za łatwe i posiadające zapas odległości od przeszkód oraz innych zagrożeń bezpieczeństwa. Miejsce startu powinno być gładkie o profilu umożliwiającym przyspieszenie do prędkości lotu przed oderwaniem się od ziemi (nie może to być start z urwiska). Lądowisko powinno być duże i łatwe do osiągnięcia przy prostych manewrach z dużym zapasem wysokości. Jeżeli lądowisko nie jest widoczne z miejsca startu należy stosować dwukierunkową łączność radiową

1.1.17. Teren dla zaawansowanych - teren (wzgórze) niespełniający wymagań dla początkujących i średniozaawansowanych

1.3.5. Loty na paralotniach wykonują osoby ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków NW i odpowiedzialności cywilnej OC

1.3.7. Osoba wykonująca loty na paralotni ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad użytkowania paralotni i bezpieczeństwo własne

1.3.8. Lotów na paralotniach nie wolno wykonywać w sposób stwarzający niebezpieczeństwo kolizji z jakimkolwiek obiektem latającym

1.3.9. Osoba wykonująca loty na paralotni obowiązana jest do zachowania czujności w locie, jaka jest niezbędna do spostrzeżenia i uniknięcia każdego obiektu latającego

1.3.10. Loty na paralotniach należy wykonywać w kaskach ochronnych

1.3.11. Loty na paralotni powinny odbywać się w obecności osoby, która może udzielić paralotniarzowi pomocy lub wezwać konieczną pomoc

1.3.17. Przy zmianie warunków meteorologicznych lub innych w stopniu powodującym zagrożenie bezpieczeństwa lotów, kontynuowanie lotów jest zabronione

1.3.22. Loty z jednego miejsca z udziałem więcej, aniżeli jednej paralotni mogą się rozpocząć po uprzednim ustaleniu sposobu ich wykonywania. Porządek i sposób ich wykonywania ustala organizator lub, gdy go brak (w przypadku grupy paralotniarzy niezrzeszonych) przez paralotniarza z najwyższym stopniem wyszkolenia z grupy zainteresowanych paralotniarzy w przypadku równych stopni wyszkolenia przez paralotniarza o najdłuższym stażu

1.3.23. Starty paralotniarzy mogą odbywać się w odstępach nie mniejszych niż 30 sekund

1.3.24. Podczas lotów zachowuje się odległości i odstępy przewyższenia między paralotniami (lotniami) nie mniejsze niż 50 m, przy zachowaniu pierwszeństwa lecącego w przodzie lub z prawej strony

1.3.25. Paralotnie, lotnie wymijają się z prawej strony

1.3.26. Wyprzedzanie w przestrzeni swobodnej następuje prawą stroną

1.3.27. Podczas lotu zboczowego pierwszeństwo ma paralotnia, lotnia mająca zbocze z prawej strony paralotnia ta porusza się bliżej zbocza i wymijanie jej może nastąpić wyłącznie po zewnętrznej (nawietrznej) stronie lotu

1.3.28. Wyprzedzanie paralotni lecącej przy zboczu jest zasadniczo zabronione, w przypadku koniecznym (przy znacznej różnicy prędkości) wyprzedzanie może nastąpić tylko po zewnętrznej (nawietrznej) stronie lotu

1.3.29. Paralotnia znajdująca się w powietrzu ma pierwszeństwo przed paralotnią, lotnią startującą tzn. start nie może zakłócić ruchu lotni czy paralotni będącej w powietrzu

1.3.35. Jeżeli w czasie eksploatacji paralotni powstaną okoliczności, których nie przewidują przepisy, użytkownik jest obowiązany do takiego postępowania, jakie powinno zapewnić zachowanie własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych aparatów latających, statków powietrznych oraz osób trzecich. Użytkownik powinien kierować się własnym doświadczeniem, jak i poczuciem odpowiedzialności za następstwa eksploatacji jego paralotni. Jeżeli do określonego postępowania została zmuszona jednostka (organizator) zobowiązana do wydania instrukcji wykonywania lotów na paralotniach, postępowanie to powinno być podstawą wprowadzenia przez nią stosownych uzupełnień do tej instrukcji oraz wnioskowania do Aeroklubu Polskiego o wprowadzenie uzupełnień w niniejszych zasadach

1.3.36. Zabrania się użytkowania paralotni oraz pełnienia odpowiedzialnych funkcji związanych z wykonywaniem lotów osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu lub podobnie działających środków

2.1.3. Loty na paralotniach wykonuje się przy prędkości wiatru nie większej, niż 8 m/s lub 2/3 prędkości postępowej paralotni

2.1.5. Teren dla lotów na paralotniach wybiera się odpowiednio do poziomu wyszkolenia wykonującego loty

2.1.7. Każdy lot na paralotni powinien odbywać się w warunkach, które umożliwiają jego bezpieczne zakończenie (przyziemienie)

2.1.9. Przy lotach na ustalonym miejscu na starcie powinien znajdować się wskaźnik kierunku i prędkości wiatru, a na lądowisku - przynajmniej wskaźnik kierunku wiatru i apteczka ze środkami pierwszej pomocy medycznej

2.2.3. Loty bez nadzoru instruktora zgodnie z posiadanym wyszkoleniem mogą wykonywać paralotniarze posiadający kartę paralotniarza, wydaną przez instruktora

2.3. Uprawnienia paralotniarza oraz instruktora paralotniowego,

2.3.1. Paralotniarz posiadający stopień wyszkolenia "L" jeżeli nie ma bezpośredniego nadzoru instruktorskiego może wykonywać loty:
 1. z zakresu wymaganych umiejętności Etapu I i II
 2. tylko na wzgórzach dla początkujących i średniozaawansowanych
 3. przy łagodnym wietrze do 5 m/s,
 4. do wysokości 100 m nad terenem
2.3.2. Paralotniarz posiadający stopień wyszkolenia "A Ogr" (loty rekreacyjne), jeżeli nie ma bez pośredniego nadzoru instruktorskiego może wykonywać loty
 1. z zakresu wymaganych umiejętności Etapu I - III,
 2. przy wietrze do 8 m/s,
 3. w łatwych warunkach zboczowych i termicznych bez silnych podmuchów i silnej turbulencji.
2.3.3. Paralotniarz posiadający stopień wyszkolenia, A Płn" (loty sportowe), jeżeli nie ma bezpośredniego nadzoru instruktorskiego może wykonywać loty:
 1. z zakresu wymaganych umiejętności Etapu I - IV
 2. przy wietrze do 8 m/s lub silniejszym jednak nie większym niż 3/4 prędkości postępowej paralotni,
 3. w wymagających noszeniach, silnym lub turbulentnym żaglu i termice,
 4. w terenie dla zaawansowanych
Piloci paralotniowi częstokroć mając świadomość, że przepisy nie zawsze są doskonałe wprowadzają pewne udoskonalenia. "Tymczasowe zasady wykonywania lotów na paralotniach" dopuszczają taką możliwość. Jeżeli specyfika latania na danym terenie odbiega od zasad opisanych w przepisach, opiekun danego terenu zobowiązany jest do wydana instrukcji wykonywania lotów np. Instrukcja wykonywania lotów w Górskiej Szkole Szybowcowej "Żar". Warunkiem zatwierdzenia ww. instrukcji wykonywania lotów przez Aeroklub jest zgodność z przepisami lotniczymi.

Z taką sytuacją możemy się spotkać podczas lotów na klifach nad morzem. Specyfika latania na żaglu i wymijania się przez pilotów w niewielkiej odległości, wymusiła wprowadzenie pewnych zmian w zasadach wymijania się paralotni.

Jak wiadomo, lecąca paralotnia pozostawia w powietrzu za sobą pas zaburzonego powietrza. W skrajnych wypadkach może doprowadzić do złożenia się paralotni, która przelatując zbyt blisko, dostała się w ten obszar turbulencji. Obszar ten układa się w przestrzeni tak jak strugi powietrza, które opływają wzniesienie, czyli oddala się na zawietrzną stronę paralotni i wznosi niemalże pionowo do góry. Zagrożeniem są dla nas paralotnie lecące poniżej nas i na naszej nawietrznej stronie. Oczywiste jest, że nie mają żadnego wpływu na nasz lot paralotnie mijające nas powyżej albo na tej samej wysokości lub będące na naszej zawietrznej (Rys.21).

Wyobraźmy sobie sytuację, w której żagiel jest bardzo nierówny a piloci latają na małych wysokościach. Ci, którzy lecą bardzo nisko nad krawędzią klifu, lub poniżej niej, muszą bardzo uważać, aby nie wypaść ze strefy noszeń. Wymijanie w takich warunkach jest bardzo trudne, najczęściej pilot mający pierwszeństwo "wypchnie" ze strefy noszeń pilota ustępującego drogi.

Załóżmy, że lecisz parę metrów nad klifem i mając stok po prawej stronie będziesz wymijany przez paralotnię lecącą tuż poniżej klifu. Aby nie doszło do kolizji, paralotnia niemająca pierwszeństwa będzie musiała odejść od stoku w stronę nawietrzną robiąc miejsce dla Ciebie. Najpewniej skończy się to lądowaniem dla osoby, która ustąpiła Ci pierwszeństwa, gdyż na wysokości klifu strefa noszeń jest tak wąska, że bardzo łatwo z niej wypaść. Ty natomiast przelecisz przez zaburzone powietrze pozostawione przez wymijaną paralotnię. Wystarczyłoby wyjść na przedpole na stronę nawietrzną, gdzie strefa noszeń jest szersza - mogłeś sobie na to pozwolić, bo byłeś wyżej, i ustąpić pierwszeństwa, paralotni, która, aby pozostać w strefie noszeń, musiałaby lecieć bez zmiany kursu. Jaki jest zysk dla Ciebie? Otóż wychodząc na przedpole, unikasz spotkania ze strugami pozostawionymi przez wymijane skrzydło (Rys.22). Zaistniałą sytuację można porównać do ustępowania pierwszeństwa na drodze - nawet, jeśli jesteśmy na drodze z pierwszeństwem przejazdu, możemy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na drodze podporządkowanej.

Warunkiem, aby opisana przeze mnie sytuacja miała bezpieczny przebieg, jest jasne określenie zasad wymijania przed lotem i świetna komunikacja z pilotami w locie.

Rys. 21


Rys. 22
Realizacja weblemon.org   Copyright © 2001-2019    Paralotnie Nauka Latania góra